Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami już teraz i zrób krok w stronę zielonej energii i zrównoważonego rozwoju!

788 555 507 Zadzwoń
788 555 508 Zadzwoń
kontakt@solamenergy.pl Godziny pracy: 9:00 – 17:00
Szczecin 70-542, ul. Sienna 9

Masz pytania? Napisz do nas!


  Polityka prywatności

  Sprawne oraz efektywne działanie instalacji fotowoltaicznej warunkuje niczym nieograniczony dostęp do promieniowania słonecznego. Montaż paneli fotowoltaicznych sprawdza się zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych. Istnieje także możliwość zamocowania ich na gruncie. Ostatnie rozwiązanie ma sens tylko wówczas, gdy użyje się odpowiedniego systemu mocowania.

  Mając na uwadze typowo polskie warunki klimatyczne przyjęto, iż instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować około 1 000 kWh na 1 kWp zainstalowanej mocy. Za ilość wyprodukowanej energii elektrycznej odpowiadają ogólne warunki pogodowe, które panują w danym roku kalendarzowym. Im lepsza pogoda, tym więcej energii można uzyskać. Wpływ na ilość energii elektrycznej ma również zacienienie instalacji oraz sprawność i jakość zainstalowanych paneli fotowoltaicznych.

  Wybór optymalnie dopasowanej pompy ciepła jest uwarunkowany analizą audytu, którą przeprowadza zespół złożony z naszych specjalistów. Mając na uwadze wyniki, na samym początku ustalane jest zapotrzebowanie na ciepło w danym budynku, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W dalszym etapie w oparciu o powyższe dane przedstawia się klientowi optymalne i najbardziej dopasowane do jego potrzeb rozwiązanie.

  Pompa ciepła to urządzenie, które nie wymaga obsługi. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które oszczędza dużo czasu i energii.

  Kli­ma­ty­za­cję można wyko­rzy­sty­wać przez 365 dni w roku, ponieważ instaluje się klimatyzację z funkcją ogrzewania. W lecie pozwala ona cie­szyć się opty­malną tem­pe­ra­turą we wnę­trzu biura czy domu, która zapew­nia przy­jemny chłód i orzeź­wie­nie. W porze jesienno-zimo­wej, gdy nastają dość niskie tem­pe­ra­tury powie­trza, kli­ma­ty­za­tor może peł­nić w pomiesz­cze­niach rolę grzew­czą. Sku­tecz­nie podnie­siemy nim tem­pe­ra­turę w pomiesz­cze­niach, które w miarę potrzeb możemy ogrzać lub też dogrzać.

  Przede wszystkim audyt energetyczny to praktyczne narzędzie, które pozwala właścicielowi budynku uzyskać pełną informację na temat koniecznych działań oraz oszacować ich koszty i efekty. Bez audytu energetycznego istnieje ryzyko podejmowania decyzji o termomodernizacji na podstawie ogólnych zasad, co może prowadzić do nieskutecznych rozwiązań lub niewłaściwego oszacowania finansowego.

  Audyt bazuje na dokumentacji i informacji od właściciela budynku. Podczas audytu energetycznego audytor dokładnie analizuje stan techniczny budynku. Uwzględnia jego lokalizację, wielkość, materiały użyte do budowy oraz istniejące usterki i problemy. Następnie audytor przeprowadza obliczenia, aby określić zapotrzebowanie energii oraz potencjalne oszczędności po wprowadzeniu ulepszeń. Wynikiem audytu jest szczegółowy raport zawierający opis działań termomodernizacyjnych, ich koszty oraz prognozowane efekty.

  Audyt energetyczny jest dedykowany właścicielom budynków, władzom i bankom zarządzającym programami wsparcia termomodernizacji oraz projektantom, którzy opracowują projekty budowlane. Dla właścicieli jest to niezbędne narzędzie do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji, dla władz i banków – dokumentacja uzasadniająca przyznanie wsparcia finansowego, a dla projektantów – wytyczne do opracowania projektów budowlanych.

  Termomodernizacja obejmuje wiele prac polegających na ociepleniu przegród zewnętrznych, uszczelnieniu stolarki otworowej czy wymianie źródła ciepła. Modernizacja systemu grzewczego i zastosowanie instalacji OZE mogą przenieść znaczące oszczędności w przyszłości.

  Wbrew pozorom termomodernizacja nie musi oznaczać generalnego remontu. Audyt energetyczny, jako narzędzie definiujące optymalny zakres prac, uwzględnia czynności, które mają realne wpływ na ograniczenie zapotrzebowania na energię. W wielu przypadkach nie ma konieczności wymiany kaloryferów, izolowania odkrytych przewodów czy modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych. Kwestią kluczową jest rzetelne podejście do zapisów zawartych w analizie energetycznej.

  Polskie prawo budowlane nakazuje właścicielom bądź zarządcom nieruchomości dokonywać obowiązkowych kontroli instalacji, w tym także elektrycznych, minimum co 5 lat.

  Obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznej wynika z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. Ten wymóg formalnie nie dotyczy domów jednorodzinnych, co czasem jest traktowane jako furtka do pomijania kontroli stanu technicznego instalacji.